İç mimar ve dekoratör arasındaki farklar nelerdir?

Mimarlık günümüzde alt dallarını serbest bırakmış, derinleşmiş ve detaylara kök salmıştır. Ortaya çıkan anlamca eski ama uygulamada yeni terimler türemiş olmakla birlikte kavram kargaşaları oluşmuştur. Birbiri ile en çok karıştırılan kavramlar mimarlık alt dalları olan; iç mimar ve dekoratör terimleridir. Genel kavram kargaşası bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının nerede başlayıp nerede sona erdiğidir.

İç mimari uygulama ve dekorasyon arasındaki farklar nelerdir?

Mimarlık günümüzde alt dallarını serbest bırakmış, derinleşmiş ve detaylara kök salmıştır. Ortaya çıkan anlamca eski ama uygulamada yeni terimler türemiş olmakla birlikte kavram kargaşaları oluşmuştur. Birbiri ile en çok karıştırılan kavramlar mimarlık alt dalları olan; iç mimari ve iç dekorasyon terimleridir. Genel kavram kargaşası bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının nerede başlayıp nerede sona erdiğidir.

Son yıllarda iç mimarlık ve dekorasyon terimlerinin derinlemesine açıklanmasında çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bu çalışmalar iç mimarlık alanında verilen eğitimin gelişmesine katkıda bulunmuş, iç mimarlık mesleğinin kapsamını arttırmıştır. İç mimarlığın dekorasyon ve mobilya seçimi-yerleşiminden ibaret olma algısını değiştirerek, iç mimarın mesleğini mimari ve teknik açılardan ele almasına katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak, üniversite ve enstitülerde iç tasarım ve dekorasyon bölümleri, isimlerini iç mimarlık olarak değiştirerek verilen eğitimin içeriğini daha doğru yansıtmışlardır. Bu tür kurs ve üniversite bölümleri hızla popülerlik kazanarak, gün geçtikçe artan mimari eğitim altyapısı ile öğrenci yetiştirmiş ve iç mimarlık ile mimarlık arasındaki farklılığı kesin olarak ayırt etmeyi daha da zorlaştırmıştır.

İç mimarlık nedir? Daha da önemlisi, iç mimar, iç tasarım ve dekorasyonu birbirinden ayıran unsurlar nelerdir?

Yazının devamında, bu mesleklerin tümünün farklı görev ve sorumluluklarını size kısaca açıklamaya çalıştım.

İÇ MİMARLIK NEDİR?

Öncelikle iç mimarlık bir meslekten çok konudur.

İç mimarlık terimi, son yıllarda iç tasarımcılara düşen görev ve sorumlulukların artması sonucu ortaya çıkmıştır. İç mimarlık eğitimindeki altyapının gelişmiş ve bilgisayar destekli çizim programlarının (CAD) kullanımı yaygınlaşmıştır. Günümüzde birçok üniversitenin iç mimarlık bölümünde yapıların teknik özelliklerine yönelik dersler verilmekte ve iç mimarlık ile mimarlığı ayıran çizgiyi bulanıklaştırmaktadır.

İç mimarların özellikleri kendi içlerinde de alt gruplara ayrılmaktadır. Bazı iç mimarlar dekor, mobilya ve küçük projeler ile ilgilenirken, diğerleri büyük projelerde daha teknik konularla, estetik ve artistik kavramaların ışığında çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu durum kişinin aldığı eğitim ve seçtiği çalışma tarzı ile ilgilidir.

İç mimar, bir yapının iç alanının tasarımını, insan ölçeğinde, insanı etkileyen tüm faktörleri göz önüne alarak; malzeme, detay, elektriksel altyapı, tesisat, aydınlatma, havalandırma, ergonomi, mekanın fonksiyonu ve mekandaki sirkülasyon alanlarında tasarlayan kişidir. İç mimar tasarım sürecinden itibaren, projenin tamamlanmasına, son dokunuşlara kadar geçen süreci tasarlayan, takip eden ve yöneten kişidir.

Modern toplumun değişen ihtiyaçları, iç mimarların, mimari bir eğitimsel altyapısı olmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle perakende sektöründe, yapı ana kabuğunu koruyarak sık sık değişmekte ve yeni tasarımlarla kendini göstermektedir. Bu tür yenileme projeleri iç mimarinin gerçek çalışma alanıdır.

Basit ve geniş anlamda, iç mimarlık, bir yapının sanatsal ve teknik olarak ele alınmasıdır.

İÇ DEKORASYON NEDİR?

Dekoratör, daha çok bir mekanın estetik kaygıları ile ilgilidir. Bu kişiler iç tasarımı sadece sanatsal anlamda ele alırlar. Dekoratörler, binanın teknik özellikleri ve tadilat konusunda bilgi ve yetki sahibi değildirler.

Dekoratör, bir yapının oluşumunda başından beri projeyi takip etmezler, tasarımında, çiziminde ve detay çözümlemelerinde yer almazlar. Dekorasyon ile uğraşan kişiler, zemin, duvar malzemesi, mobilya seçimi, mekanda sergilenecek olan sanat eserlerinin seçimi gibi konular ile ilgilenirler.

Tüm dekoratör ve iç mimarlar, işlerini başarılı bir şekilde tamamlamak için iç tasarım sanatını kavramış olmaları gerekmektedir.

ÖZET

  • İç mimarlık, bir yapıyı oluşturan elemanların farkında olarak, iç mekanı sanatsal ve teknik altyapısı ile en doğru şekilde çözen kişidir. Bu süreç binanın tasarımından itibaren başlar.
  • İç mekan tasarımı, inşa edilmiş bir yapının iç planlamasını ve tasarımını yapan kişilerdir.
  • Dekoratörler ise oluşan iç mekanda kullanılacak ögeleri ve renk düzenlerini seçen kişidir.

‘İç mekan tasarımı’ terimi çok geniş bir biçimde kullanılır ve çok çeşitli beceri seviyeleri ve uygulayıcıları hesaba katabilir. Burası genellikle karışıklığın geldiği yerdir. Bununla birlikte, belirli bir meslekte çeşitli beceri seviyeleri tüm disiplinlerde ortaktır.

İç mekan tasarımı eğitimi ile ilgileniyorsanız, niteliklerinizin çok rekabetçi bir endüstride başarı şansı vereceğinden emin olmak için kararınızı vermeden önce becerilerinizin nerede yattığını dikkatli bir şekilde düşündüğünüzden ve  iyice araştırdığınızdan emin olun.

Mimarlık günümüzde alt dallarını serbest bırakmış, derinleşmiş ve detaylara kök salmıştır. Ortaya çıkan anlamca eski ama uygulamada yeni terimler türemiş olmakla birlikte kavram kargaşaları oluşmuştur. Birbiri ile en çok karıştırılan kavramlar mimarlık alt dalları olan; iç mimar ve dekoratör terimleridir. Genel kavram kargaşası bu mesleklerin görev ve sorumluluklarının nerede başlayıp nerede sona erdiğidir.

Yorum yapın